Välj en enhet
Välj en enhet och sök
efter matchande produkter
×
customer devices Mina enheter
customer devices

Inga sparade enheter

Sökade enheter sparas automatiskt - det kommer att göra framtida sökningar enklare och du får personliga erbjudanden .

Gå till "Mina enheter"
added device
Vald enhet:
customer devices
Vald enhet:

KAMPANJREGLER „Rabattkoden – Nyhetsbrev” 

på webbplatsen www.batteryempire.se

1 §. DEFINITIONER

De uttryck och begrepp som används i dessa regler innebär:  

 1. Organisatören – CSG Spółka Akcyjna /Aktiebolaget/ med säte i Kraków, Kalwaryjska-gatan 33, 30-509 Kraków, registrerat i Registret över företagare vid Nationella domstolsregistret, som förs av Tingsrätten för Kraków-Śródmieście i Kraków, XI Näringslivsavdelningen vid Nationella domstols-registret, under KRS-nummer: 0000714229, NIP /skatteidentifieringsnummer/: 6793163992, REGON /statistiskt nummer/: 369293269, BDO /databas om produkter, förpackningar och avfallshantering/: 000011314, startkapital: 350.000,00 PLN, i sin helhet inbetalat. Korrespondensadress: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, e-postadress: [email protected]

 2. Butiken – nätbutiken som fungerar på adressen  www.batteryempire.se;

 3. Produkter – elektronisk utrustning och hemelektronik, särskilt under märket Green Cell, som erbjuds till försäljning i Butiken;

 4. Kampanjerbjudandet – anordnas av Organisatören i Butiken, består i beviljande till Deltagare i Kampanjen av en rabattkod med ett värde av 10% på det ordinarie försäljningspriset brutto för Produkter som finns i Butikens aktuella utbud under Kampanjerbjudandets giltighetstid;  

 5. Kampanjerbjudandets giltighetstid – den tiden när Deltagare i Kampanjen kan delta i Kampanjerbjudandet;

 6. Kunden – en fysisk person som är konsument och som deltar i Kampanjerbjudandet; efter att ha uppfyllt Kampanjvillkoren blir Deltagaren i Kampanjen;

 7. Reglerna – de här Reglerna som bestämmer regler för genomförande av Kampnjen, i synnerhet regler för Kundenens erhållande av rabatten.

2 §. VILLKOR  FÖR  KAMPANJERBJUDANDE

 1. Kampanjerbjudandet är giltigt tills vidare. 

 2. Deltagaren i Kampnjen kan använda Rabatten på de villkor som bestämts i Reglerna under 1 års tid räknat från dess erhållande.

 3. Kampanjerbjudandet är riktat till de personer som registrerat sig till den av Organisatören tillhanadahållen tjänsten Nyhetsbrev, och som för detta ändamål uppgivit sin e-postadress och därigenom givit sitt samtycke till att på den angivna e-postadressen få handelsinformationer angående nya produkter, aktuella utbud och specialhändelser. 

 4. Efter att Kunden har klickat på länken från Organisatören som bekräftar registreringen till Nyhetsbrev ska Organisatören automatiskt skicka till Kunden ett e-postmeddelande med rabattkoden.

 5. Deltagandet i Kampanjen är frivilligt och kostnadsfritt.

 6. Kampanjerbjudandet  gäller endast inköp gjorda i Butiken under dess giltighetstid .

 7. Kampanjerbjudandet  omfattar inte:

 1. Rabatterade produkter (d.v.s. Produkter dess priser blev nedsatta av Organisatören),

 2. Produkter dess priser redan omfattas av kuponger, voucher, specialerbjudanden, prissänkningar, prisnedsättningar eller andra särskilda offerter på priser eller produkter,

 3. Produkter som är uteslutna från Kampanjerbjudandet, dess lista framgår av Bilagan nr 1 till Reglerna som finns i länken: https://batteryempire.se/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion

 4. För att delta i kampanjerbjudandet ska Kunden göra följande:

 1. ge sitt samtycke till erhållande av handelsinformationer, däri inbegripet Nyhetsbrev på elektronisk väg,

 2. ta del av och godkänna de här Reglerna,

 3. köpa under Kampanjerbjudandets giltighetstid Produkter som omfattas av Kampanjerbjudandet, 

 4. innan beställningen har gjorts – skriva in i sektionen Varukorg den rabattkod som Deltagaren i Kampnjerbjudanet erhållit av Organisatören och trycka på knappen „Använd”. 

 1. Beviljande av rabatten består i att det ordinarie priset på den Produkt eller de Produkter som köpts av Deltagaren i Kampanjen hos Butiken ska minskas med rabattkodens storlek d.v.s. med värdet 10% på Produktens eller Produkternas fulla ordinarie pris. Rabattkoden sänker inte eventuella leveranskostnader som Deltagaren i Kampanjerbjudanet bär i helheten.

 2. Under Kampanjerbudandets giltighetstid kan Deltagaren i Kampanjen använda rabattkoden bara en gång. 

 3. Den rabattkod som Organisatören beviljat inom ramen för Kampanjen  kan inte betalas ut i kontanter eller bytas mot något annat betalningsmedel samt den har icke-överlåtbar karaktär.

3 §. RETUR OCH BYTE AV PRODUKTER

 1. De produkter som Kunden köpt inom ramen för Kampanjerbjudanet kan returneras eller bytas på de villkor som gäller i Butiken. 

 2. Vid retur av den Produkt som Kunden köpt inom ramen för Kampanjerbjudanet ska Organisatören betala tillbaka det faktiskt betalda priset för Produkten (d.v.s. priset minskat med Rabattkodens värde). 

 3. Bestämmelserna i de här Reglerna strider inte mot och begränsar inte heller rätten till klagomål i samband med säljarens eller tillverkarens garanti och övriga allmänt gällande lagbestämmelser.

4 §. KLAGOMÅL 

 1. Alla eventuella klagomål i samband med Kampanjerbjudandets förlopp kan Deltagaren i Kampanjen anmäla senast 30 dagar räknat från dagen för inköp av Produkterna eller försök av inköp av Produkten.  

 2. Klagomålet ska riktas till Organisatören skriftligen, helst med rekommenderat brev till Organisatörens postadress eller till e-postadress som anges i 1 § Reglerna, med anteckningen „Rabattkoden  – Nyhetsbrev”.

 3. Klagomålet ska innehålla Kundens förnamn och efternamn, adress för korrespondens samt beskrivning av de omständigheter som utgör grunden för klagomålet.   

 4. Organisatören handlägger klagomålet inom 14 dagar efter dess delgivning. Kunden ska underrättas om resultat av klagomålets handläggning med ett rekommenderat brev som sänds till den korrespondensadress eller e-postadress som Kunden angivit i klagomålet.  

5 §. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 1. Administratören för dina personuppgifter är CSG S.A. (Bolaget) med säte i (30-509) Kraków på Kalwaryjska-gatan 33.

 2. I varje ärende som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta administratören genom att skicka ett meddelande till e-postadress [email protected].

 3. Genom sin anmälan till Kampanjerbjudanet ger Kunden sitt samtycke till Organisatörens behandling av de personuppgifter som Kunden angivit i samband med deltagandet i Kampanjerbjudanet. Angivande av personuppgifter är frivilligt, emellertid avsaknaden av dem omöjliggör deltagande i Kampanjerbjudanet.

 4. Dina personuppgifter ska behandlas:

 1.  för ändamål att möjliggöra deltagande i Kampanjerbjudanet tills Kundens anspråk i samband med deltagandet i Kampanjerbjudanet har preskriberats, i fallet Kunden givit ett extra fakultativt medgivande även för marknadsföringsändamål tills ett sådant medgivande återkallats - med stöd av 6 art. 1 mom. a) litt. i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter nr 2016/679 (Förordningen 2016/679),

 2. för ändamål att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Bolaget med stöd av de allmänt gällande lagbestämmelserna - den rättsliga grunden för behandlingen är 6 art. 1 mom. c) litt. i Förordningen 2016/679,

 3. för analytiska och statistiska ändamål - den rättsliga grunden för behandlingen är Bolagets berättigade intresse (6 art. 1 mom. f) litt. i Förordningen 2016/679. Bolagets berättigade intresse är att göra resultatanalyser av den bedrivna näringsverksamheten,

 4. för ändamål att tillgodose Bolagets berättigade intresse som består i eventuellt fastställande eller bevakande av anspråk eller försvar mot anspråk - den rättsliga grunden för behandlingen är Bolagets berättigade intresse 6 art. 1 mom. f) litt. i Förordningen 2016/679. 

 1. Dina personuppgifter ska överlämnas till:

- leverantörer av datasystem och IT-tjänster,

- aktörer som tillhandahåller åt Bolaget de tjänster som är nödvändiga för att uppfylla avtalet träffat med dig, sådana som handläggning av klagomål, bokföringstjänster, avtalsfakturering och avräkningar, undersökning av servicekvalitet, utövande av fordringsrätten, juridiska tjänster, analytiska tjänster och marknadsföringstjänster,

- postoperatörer och bud,

- banker och leverantörer av elektroniska betaltjänster vad beträffar betalningshantering;

- myndigheter som är behöriga att arhålla dina uppgifter på grundvalen av lagbestämmelser. 1. Dina personuppgifter ska behandlas under Kampanjerbjudandets giltighetstid. Tiden för behandlingen av personuppgifterna kan förlängas varje gång med anspråkens preskriptionstid, om behandlingen av personuppgifterna blir nödvändig för Bolagets bevakande av eventuella anspråk eller försvar mot sådana anspråk. Efter den tiden ska uppgifter behandlas endast vad beträffar och under  den tid som lagbestämmelserna föreskriver, däri inbegripet bokföringslagen. Vad beträffar  den mån i vilken dina uppgifter behandlas för ändamål att till dig rikta marknadsföringsinnehåll ska de behandlas tills det inkommer  protest mot sådan behandling. 

 2. Varje givet samtycke kan man ta tillbaka vid valfri tidpunkt. Att ha tagit tillbaka samtycket ändrar inte att behandlingen gjord före återkallandet var i enlighet med lagen. För bevisändamål ber Bolaget om att återkallande av samtycket görs skriftligen eller på elektronisk väg.

 3. Du äger rätt: att ha tillgång till uppgifternas innehåll samt att begära dess rättelse, borttagning, begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet samt rätt att inkomma med protest mot  uppgifternas behandling.

 4. Du äger även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten som ansvarar för personuppgiftsskyddet d.v.s. Ordföranden för dataskyddsmyndigheten /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych/ (ul. Stawki 2, Warszawa), då du inser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot bestämmelserna i Förordningen 2016/679.

 5. Du äger rätt att inkomma med protest mot behandlingen av personuppgifter för ändamål att rikta till dig marknadsföringsinnehåll. Därutöver vad beträffar behandlingen av personuppgifter för de ändamål som avses i punkter 3c och 3d äger du rätt att inkomma med protest med anledning av din särskilda situation. För bevisändamål ber Bolaget om att återkallande av samtycket görs skriftligen eller på elektronisk väg.

6 §. SLUTBESTÄMMELSER 

 1. Grunden för genomförande av Kampanjen utgörs av bestämmelserna i Reglerna samt lagens gällande bestämmelser. 

 2. Organisatören förbehåller sig rätten att ändra Kampanjreglerna i fall det uppkommer en viktig orsak med vilken menas:

 1. Ändring av bestämmelser i lagen som reglerar villkor, regler och organisation för genomförande av Kampanjen, vilket påverkar Organisatörens och Kampanjdeltagarens ömsesidiga rättigheter och skyldigheter,

 2. Ändring av sättet att genomföra Kampanjen förorsakas av tekniska skäl eller av att Organisatören inför nya, modfierar eller tar tillbaka hittillsvarande funktioner av tjänsten Nyhetsbrev. 

 1. I fall Kampanjreglerna har ändrats  ska Organisatören informera Kunderna om ändringen genom att en enhetlig text av Kampanjreglerna publiceras i Butiken. 

 2. Ändrade Reglerna träder i kraft efter 14 dagar från dagen för tillgängligörande av Reglernas enhetlga text. Beträffande de Rabatter som fortfarande är giltiga vid tidpunkten för Reglernas ändring tillämpas Reglerna i dess tidigare lydelse.

 3. Med undantag av situationer då Kampanjerbjudandets Deltagare eller Kunden i egenskap av konsument utnyttjar sin rätt att väcka talan eller tillämpa lag i det land där Kunden har sin hemvist, lyder dessa Regler under polsk lag, och Kampanjerbjudandets Deltagare eller Kundensamtycker till att lyda under polska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion för att avgöra tvister.

 4. Kunden eller Kampanjerbjudandets Deltagare äger rätt att  dra tivsten inför EU:s onlineplattform för tvistlösning på adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 5. Reglerna är tillgängliga hos Butiken i länken  https://batteryempire.se/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion samt i Organisatörens säte.

 6. Reglerna träder i kraft den 15.08.2022.


Bilaga 1

Produkter som inte omfattas av kampanjen:

SK-100008-11

SK-100131-02

SUGENT-NT0S

SUGX-A01

CCALL-BX02

CATKLF-C09

30127

CCMLC20A-01

40759

30767

20103

SK-100162-02

CP.MA.00000229.01

CAHUB-BC0G

70609

10129

1ECO1000-02

CP.MA.00000326.01

60450

10144

1ECO1000-04

R1280DB black

R1700BT brown

R1700BT black

S360DB brown

W800BT Plus black

X3 black

CCGAN2L B01

TZCCSUP B02

70867

PPDML-K01

CCXJ-B01

CCXJ-B02

40289

W600BT grey

TWS1 Pro dark grey

R1280DBs brown

JA301

40393

R1855DB matte black

CATSK-C01

60384

CCXJ-E02

CCXJ-E01

1ECO2000

1ECO3600

CP.MA.00000423.01

50581

50122

50942

60408

90120

1ECO1600

10335

50051005

PPDGL-01

CCXJ010201

50062001

B408

B446

B405

CP.FP.00000072.01

5003501008

PPBD050101

PPLG000101

ZMR600-B-EU

90573

90549

90747

ZMR610-B EU

ZMR620-B-EU

J401

40914

10216

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVGC01

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

EVKABGC01

EVKABGC02

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12